Thể lệ đăng bài

Tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam
Hướng dẫn cho tác giả đăng bài

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam. Xin vui lòng dành một chút thời gian tham khảo các hướng dẫn sau đây để giúp bạn chuẩn bị bản thảo của mình tốt hơn và liên lạc với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Để đảm bảo bản thảo có thể được tuyển chọn và xuất bản sớm, những bản thảo không tuân thủ các hướng dẫn sau đây sẽ được trả lại cho tác giả để chỉnh sửa trước khi được gửi tới các chuyên gia tuyển chọn.

1. Về tạp chí
        Phạm vi: Tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam. Tạp chí hoan nghênh các bài viết nghiên cứu gốc, các ca lâm sàng, kỹ thuật ngoại khoa và báo cáo ngắn đã được thẩm định bởi Ban Biên tập. Thư gửi Ban Biên tập nhận xét về bài báo xuất bản trong tạp chí hoặc thể hiện các quan điểm về các chủ đề có liên quan tới ngoại khoa cũng được hoan nghênh. Các bài đặc biệt, bao gồm cả những bài tổng quan sẽ do Ban Biên tập và tác giả được mời thực hiện. Báo cáo hội nghị bao gồm tóm tắt của hội nghị chuyên đề hoặc sự nhất trí đạt được trong các đại hội của các hiệp hội có liên quan cũng có thể được chấp nhận đăng trong các số đặc biệt của tạp chí.

2. Các bước thẩm định và chấp nhận bản thảo được đăng
Trước khi gửi phản biện kín:
Bài báo của bạn có thể gửi qua bản mềm hoặc bản cứng cho tòa soạn. Bài báo gồm: Bản toàn văn bài báo và bản cam kết bằng văn bản rằng bài viết của bạn chưa từng được xuất bản ở bất kì tạp chí nào khác. Bài báo của bạn sẽ được Ban thư ký chuyên môn của Tòa soạn duyệt trước về cấu trúc bài theo quy định (Phần hướng dẫn chuẩn bị bản thảo) của Tạp chí trước ghi gửi phản biện (bạn có thể phải chỉnh sửa bài trong bước này). Bài viết của bạn phải là tác phẩm của chính bạn, góp phần vào sự tiến bộ của phẫu thuật ngoại khoa, phẫu thuật nội soi và chưa được xuất bản ở bất kỳ tạp chí nào khác.
Phản biện kín độc lập:
Bài báo của bạn sẽ được gửi phản biện tới các chuyên gia của chuyên ngành (ít nhất 02 phản biện) kèm phiếu thẩm định.
Sửa bài theo phản biện:
Tạp chí sẽ gửi lại ý kiến phản biện của các chuyên gia và yêu cầu tác giả sửa chữa hoặc có ý kiến phản hồi. Trong trường hợp chuyên gia phản biện đề nghị gửi lại sau sửa hoặc bài báo cần phải sửa nhiều nội dung, Tòa soạn sẽ gửi lại bản sửa của bạn cho chuyên gia trước khi có quyết định chấp nhận đăng.
Chấp nhận đăng bài:
Sau khi có ý kiến thẩm định đủ điều kiện đăng của các chuyên gia phản biện. Bài báo sẽ được Ban thư ký chuyên môn và Ban Biên tập của Tạp chí quyết định việc xuất bản.
Ban Biên tập có quyền từ chối cho xuất bản bất kỳ bản thảo nào vì vậy tác giả nên giữ lại bản sao của bản thảo vì chúng tôi không trả lại bản thảo mà bạn đã gửi. Quyết định cuối cùng về việc chấp nhận hoặc từ chối thuộc về Ban Biên tập.
Khi bài viết của bạn được chấp nhận về mặt nội dung khoa học, Ban Biên tập và nhà xuất bản giữ quyền chỉnh sửa bản thảo cho phù hợp với văn phòng của tạp chí. Khi có những sửa đổi, cơ bản bản thảo sẽ được gửi tác giả kiểm tra lại.

3. Các loại bài báo và hướng dẫn chuẩn bị bản thảo trước khi gửi đăng bài
(1) Bài Nghiên cứu gốc:
Số lượng từ: Tối đa 3.000 từ bao gồm cả phần tóm tắt (chưa bao gồm tài liệu tham khảo, bảng biểu và hình ảnh).
Phần tóm tắt: Không quá 250 từ, cấu trúc (với các tiêu đề phụ): Đặt vấn đề, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận. Phần tóm tắt phải gồm cả tóm tắt tiếng Anh và từ khóa.
Bảng biểu trong phần kết quả: Không quá 03 bảng biểu.
Tài liệu tham khảo: Từ 10 – 15 tài liệu. Nhập các tham chiếu tài liệu tham khảo có khoảng cách đôi và đánh số chúng liên tiếp theo thứ tự mà chúng được đề cập đầu tiên trong văn bản, không theo thứ tự bảng chữ cái (Numbered-Endnote).
Các phần của bài báo: Bài báo không đánh số thứ tự các đề mục. Các đề mục lớn của bài báo viết chữ in hoa, bôi đậm; các đề mục nhỏ viết chữ thường, in đậm. Bài báo sắp xếp thứ tự đề mục như sau: Đặt vấn đề; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận, Kết luận; Cam đoan; Tài liệu tham khảo và thông tin hỗ trợ có liên quan. Video là thông tin hỗ trợ được hoan nghênh.
(2) Thông báo Ca lâm sàng:
Chỉ những trường hợp quan tâm đặc biệt và mới lạ mới được xem xét. Đối với những bản thảo mà không đủ điều kiện, Ban Biên tập có thể yêu cầu tác giả rút ngắn các bản thảo và biên tập lại ở dạng thư gửi ban biên tập.
Số lượng từ: Tối đa 1.200 từ bao gồm cả phần tóm tắt nhưng không bao gồm tài liệu tham khảo, bảng biểu và hình minh họa. Toàn bộ bài nên nằm trong 02 trang in kể cả bảng biểu, hình minh họa.
Phần tóm tắt: Không quá 150 từ, không chia cấu trúc (không sử dụng tiêu đề phụ). Phần tóm tắt phải gồm cả tóm tắt tiếng Anh và từ khóa.
Tài liệu tham khảo: Từ 5 – 10 tài liệu tham khảo. Nhập các tham chiếu tài liệu tham khảo có khoảng cách đôi và đánh số chúng liên tiếp theo thứ tự mà chúng được đề cập đầu tiên trong văn bản, không theo thứ tự bảng chữ cái (Numbered-Endnote).
Bảng biểu: Tối đa là 1.
Các phần của bài báo: Bài báo không đánh số thứ tự các đề mục. Các đề mục lớn của bài báo viết chữ in hoa, bôi đậm; các đề mục nhỏ viết chữ thường, in đậm. Bài báo sắp xếp thứ tự đề mục như sau: Đặt vấn đề; Mô tả ca lâm sàng; Bàn luận, Kết luận; Cam đoan; Tài liệu tham khảo và thông tin hỗ trợ có liên quan. Video được chào đón như thông tin hỗ trợ.
(3) Bài báo về kỹ thuật mới:
Số lượng từ: 1.200 từ bao gồm phần tóm tắt nhưng không bao gồm tài liệu tham khảo, bảng biểu và hình ảnh.
Tài liệu tham khảo: Từ 10 – 20. Nhập các tham chiếu tài liệu tham khảo có khoảng cách đôi và đánh số chúng liên tiếp theo thứ tự mà chúng được đề cập đầu tiên trong văn bản, không theo thứ tự bảng chữ cái (Numbered-Endnote).
Phần tóm tắt: Tối đa 250 từ, có cấu trúc (tiêu đề phụ), Đặt vấn đề, Đối tượng và phương pháp (mô tả kỹ thuật mới được áp dụng), Kết luận. Phần tóm tắt phải gồm cả tóm tắt tiếng Anh và từ khóa.
Bảng biểu: Không quá 2.
Các phần của bài báo: Bài báo không đánh số thứ tự các đề mục. Các đề mục lớn của bài báo viết chữ in hoa, bôi đậm; các đề mục nhỏ viết chữ thường, in đậm. Bài báo sắp xếp thứ tự đề mục như sau: Đặt vấn đề; Đối tượng và Phương pháp (mô tả chi tiết kỹ thuật mới được áp dụng); Bàn luận, Kết luận; Cam đoan; Tài liệu tham khảo và thông tin hỗ trợ có liên quan. Video được chào đón như thông tin hỗ trợ.

(4) Thư gửi Ban Biên tập:
Số lượng từ: 500 từ.
Tác giả: Tối đa 03 tác giả.
Tóm tắt: Không có.
Tài liệu tham khảo: Từ 5 – 10. Nhập các tham chiếu tài liệu tham khảo có khoảng cách đôi và đánh số
chúng liên tiếp theo thứ tự mà chúng được đề cập đầu tiên trong văn bản, không theo thứ tự bảng chữ cái (Numbered-Endnote).
Bảng biểu: 1.
Nội dung của bài báo: Bài viết có thể được gửi đến Ban Biên tập với bất kỳ chủ đề thảo luận nào; quan sát lâm sàng cũng như nhận xét về các bài báo được xuất bản trong các kỳ gần đây. Thư gửi biên ban tập không bắt buộc thẩm định. Bài viết có thể được chỉnh sửa về độ dài, ngữ pháp văn phong của tạp chí. Tác giả sẽ được yêu cầu chấp thuận những thay đổi. Có thể làm thay đổi cấu trúc hoặc văn phong của bài viết hoặc phản hồi. Những bài viết đưa ra quan điểm về nội dung đã được công bố trên tạp chí có thể sử dụng một tiêu đề tùy ý, nhưng một bài phản hồi từ các tác giả phải trích dẫn tiêu đề của bài báo đã nêu quan điểm đối với bài của mình. Điều này đảm bảo rằng độc giả có thể theo dõi các nội dung sẽ thảo luận.
(5) Bài tổng quan:
Giới hạn từ: 5.000 từ bao gồm bài tóm tắt nhưng không bao gồm tài liệu tham khảo, bảng biểu và hình ảnh.
Phần tóm tắt: Tối đa 250 từ, có cấu trúc như bài báo nghiên cứu hoặc phi cấu trúc. Phần tóm tắt phải gồm cả tóm tắt tiếng Anh và từ khóa.
Tài liệu tham khảo: Từ 20 – 30. Nhập các tham chiếu tài liệu tham khảo có khoảng cách đôi và đánh số chúng liên tiếp theo thứ tự mà chúng được đề cập đầu tiên trong văn bản, không theo thứ tự bảng chữ cái (Numbered-Endnote).
Bảng biểu: Tối đa 02 bảng biểu.
Nội dung: Những nhận xét phân tích toàn diện về chủ đề cụ thể. Chúng được nộp theo lời mời gọi của biên tập. Đề xuất ý kiến có thể được đệ trình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tác giả chỉ nên gửi một phác thảo của bài báo đề xuất để xem xét ban đầu. Cả những bài báo tổng quan đạt yêu cầu hoặc không sẽ trải qua thẩm duyệt trước khi chấp nhận.
(6) Báo cáo của Hội nghị khoa học:
Thường được xét duyệt đăng trong những số đặc biệt phục vụ Hội nghị của Tạp chí. Thể lệ đăng và cấu trúc bài báo theo các mẫu chuẩn đã được nêu ở trên.

4. Hướng dẫn chuẩn bị bản thảo
Định dạng văn bản: Vui lòng chỉ gửi tài liệu dưới định dạng .doc hoặc .docx
Trang tiêu đề: Trang 1 bao gồm (a) Tiêu đề bài báo (tối đa 80 ký tự), (b) Tên đầy đủ của tác giả, học hàm, học vị, nơi làm việc, nơi tiến hành nghiên cứu. Nhà tài trợ cho bài nghiên cứu (nếu có).
Phần tóm tắt: Để ở trang thứ hai bao gồm: Tiêu đề bài báo, thường không quá 300 từ tùy theo từng loại bài báo (đã được nêu ở trên), cấu trúc phần này theo quy định của từng loại bài báo (đã nêu ở trên).
Phần bài chính: Các bài báo nên được sắp xếp theo định dạng sau: Đặt vấn đề, Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Bàn luận và Kết luận (chi tiết theo các loại bài báo đã được nêu ở trên). Các tiêu đề mô tả và tiêu đề phụ khác có thể được sử dụng nếu thích hợp. Các phương pháp, thiết bị (bao gồm tên và địa chỉ của nhà sản xuất) và trình tự phương pháp phải được xác định đầy đủ chi tiết để cho phép các nhà thẩm định khác kiểm tra kết quả. Tài liệu tham khảo nên được chú thích vào tất cả các phần bàn luận về các nghiên cứu trước đây và tất cả các phương pháp phi tiêu chuẩn được sử dụng.

Tài liệu tham khảo:
Nhập các tham chiếu tài liệu tham khảo có khoảng cách đôi và đánh số chúng liên tiếp theo thứ tự mà chúng được đề cập đầu tiên trong văn bản, không theo thứ tự bảng chữ cái (Numbered-Endnote). Xác định các tham chiếu tài liệu tham khảo trong văn bản, bảng và chú giải bằng các chữ số Ả Rập được nhập dưới dạng ký tự trên. Các tài liệu tham khảo chỉ được trích dẫn trong bảng hoặc chú giải hình phải được đánh số theo trình tự được thiết lập bởi đề cập đầu tiên trong văn bản của bảng hoặc hình cụ thể.
Các tác giả chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu tham khảo. Đối với các bài báo trên tạp chí, các thông tin sau nên được bao gồm: (a) tất cả thông tin tác giả (họ theo sau là chữ cái đầu), (b) tên bài báo có cùng chính tả và dấu trọng âm như trong bản gốc, (c) tên tạp chí viết tắt như nó xuất hiện trong Index Medicus hoặc viết sai chính tả nếu nó không được liệt kê ở đó, (d) số tập, (e) số trang bao gồm và (f) ngày xuất bản. Đối với sách, hãy nhớ bao gồm tiêu đề chương, tác giả chương, người biên tập sách, tên sách (bao gồm cả tập và số ấn bản), tên và vị trí của nhà xuất bản, ngày xuất bản và số trang thích hợp.
Bảng biểu:
Không gửi bảng dưới dạng tệp hình ảnh. Nếu bảng vượt quá một trang đánh máy, hãy sao chép tất cả các tiêu đề trên trang thứ hai. Các bảng rất rộng rất khó sắp chữ và tốn kém và nên tránh bằng cách chia nhỏ thành các bảng nhỏ hơn. Đánh số bảng với chữ số Ả Rập theo thứ tự mà chúng được trích dẫn trong văn bản. Mọi bảng phải có tiêu đề và mọi cột trong bảng, phải có tiêu đề viết tắt. Xác định tất cả các chữ viết tắt và chỉ ra các đơn vị đo lường cho tất cả các giá trị. Nếu dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào khác, đã xuất bản hoặc chưa xuất bản, được sử dụng, hãy xin phép sử dụng chúng và trích dẫn nguồn trong chú thích.
Hình ảnh:
Vui lòng chỉ gửi số liệu ở định dạng .tif hoặc .eps. Để đảm bảo rằng hình ảnh đồ họa của bạn phù hợp với mục đích in.
Tính minh bạch của bài báo:
Tất cả các tác giả phải nêu rõ bất kỳ mối liên kết nào mà họ cho là có liên quan và quan trọng với bất kỳ tổ chức mà tác giả đều có lợi ích trực tiếp, đặc biệt là lợi ích tài chính, về chủ đề hoặc tài liệu được thảo luận. Những liên kết đó bao gồm, nhưng không giới hạn, việc làm của một mối quan tâm công nghiệp, quyền sở hữu cổ phần, thành viên trong hội đồng hoặc ủy ban cố vấn thường trực, một ghế trong hội đồng quản trị hoặc được liên kết công khai với một công ty hoặc các sản phẩm của công ty đó. Các lĩnh vực khác của xung đột lợi ích thực sự hoặc được nhận thức sẽ bao gồm nhận danh dự hoặc phí tư vấn hoặc nhận tài trợ hoặc quỹ từ các tập đoàn hoặc cá nhân đại diện cho các tập đoàn đó.
Yêu cầu này sẽ áp dụng cho mọi loại bài báo được gửi đến Tạp chí, bao gồm nghiên cứu ban đầu, đánh giá, bài xã luận, thư gửi cho biên tập viên và bất kỳ bài báo nào khác, và phải được tiết lộ tại thời điểm gửi.
Biện pháp khắc phục đơn giản nhất cho xung đột lợi ích là nêu rõ thông tin. Trong Tạp chí, việc nêu rõ thông tin sau đó bằng cách đưa vào một chú thích ngắn với mỗi bài báo được xuất bản. Thông tin này sẽ được bảo mật trong khi bài báo đang được xem xét. Nó sẽ không được chia sẻ với những người phản biện và nó sẽ không ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận hoặc từ chối bản thảo của ban biên tập. Khi một bài báo được chấp nhận xuất bản, các biên tập viên thường sẽ thảo luận với các tác giả về cách thức trình bày thông tin đó.

5. Bản quyền
Các bài viết được chấp nhận để in trong tạp chí sẽ thuộc bản quyền của tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam.
Vấn đề về đạo đức nghiên cứu: Tác giả chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về đạo đức y học trong nghiên cứu lâm sàng và đảm bảo việc tiến hành nghiên cứu đã được hội đồng đạo đức y học có thẩm quyền cho phép.

6. Quy định về mẫu chữ và căn lề bản thảo
– Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam.
– Bài gửi đăng phải đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, cách dòng.
– Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài viết kèm theo tiếng nước ngoài.
– Phông chữ : Times New Roman (Bảng mã: Unicode), Cỡ chữ : 14.
– Khoảng cách giữa hai dòng là: 1,3 hoặc 1,5 line.
– Định lề văn bản: (Đối với khổ giấy A4) Lề trên: 20 – 25mm; lề dưới: 20 – 25mm; lề trái: 30 – 35mm; lề
phải: 15 – 20mm.
– Phần tóm tắt: Viết chữ in thường, đứng, cỡ chữ 12. – Nội dung bài viết: In thường.
– Số trang: In thường.
– Họ tên của tác giả: In thường, nghiêng, cỡ chữ 12. – TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT: In hoa, bôi đậm cỡ chữ 14.
7. Một số quy định khác
– Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng tối đa một bài trong một số.
– Nếu các tác giả thuộc các đơn vị khác nhau cần chú thích ở tên tác giả theo số và diễn giải rõ nội dung của chú thích.
– Tác giả đứng đầu bài viết hoặc người chịu trách nhiệm nội dung bài báo cần ghi rõ họ tên, chức vụ, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan và hội chuyên khoa, số điện thoại và địa chỉ email liên hệ ở phần ghi chú cuối trang đầu tiên của bài.
– Gửi về Ban Biên tập 02 bản (cứng và mềm).
– Bài gửi đăng không trả lại bản thảo.
– Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: tapchingoaikhoa.ptnsvn@gmail.com

Thông báo về việc thu phí đăng bài:

BAN BIÊN TẬP

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?